วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2553

ประวัติโรงเรียนโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
ถือกำเนิดเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2550 จัดตั้งโดยองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพิษณุโลก โดยมีหลักการและวัตถุประสงค์ เพื่อกระจายโอกาส
ทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนที่มีความถนัด มีความสามารถพิเศษ
ทางด้านกีฬา ให้ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาอัจฉริยภาพแห่งตน
ให้ถึงขีดสูงสุด ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านร่างกาย
ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น 212 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กันยายน 2552)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 45 คน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 84 คน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 38 คน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 45 คน
ด้านการจัดการเรียนการสอน เริ่มเปิดรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 1
และปีที่ 4 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นมา โดยจัดการเรียนการสอนเช่นเดียว
กับโรงเรียนทั่วไป มีลักษณะเป็นโรงเรียนกินนอนแบบอยู่ประจำ นักเรียนทุกคน
จะได้รับการอุดหนุนงบประมาณ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายทางการศึกษา และการดำรงชีวิตในโรงเรียน เช่น อาหารเครื่องดื่ม
เครื่องแต่งกาย การดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พิษณุโลก
โครงสร้างหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนมี 8 กลุ่มสาระวิชา ได้แก่
ภาษาไทย ศิลปะ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา และการงานอาชีพและเทคโนโลยี
สำหรับชนิดกีฬาที่โรงเรียนได้ทำการเปิดรับ ในปีการศึกษา 2551 มี 12
ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล กรีฑา เซปักตะกร้อ เทนนิส เทเบิลเทนนิส ว่ายน้ำ
วอลเลย์บอล มวยสากล ยูโด เทควันโด กอล์ฟและจักรยาน และในปีการศึกษา
2552 เปิดรับ 7 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล กรีฑา เซปักตะกร้อ เทนนิส ว่ายน้ำ
มวยสากล และวอลเลย์บอล

บรรยากาศภายในบริเวณโรงเรียน


โรงอาหาร


โรงยิมเนเซียม 2,500 ที่นั่ง


โรงยิมเนเซียม 600 ที่นั่ง


สนามกีฬา - ลู่วิ่ง

สนามเทนนิส


สระว่ายน้ำ